Máy quét Denso QS20H

Có khả năng đọc thông minh, đọc mã QR với khoảng 2.000 ký tự.

Tăng cường khả năng đọc với con trỏ LED gấp 3

QS20H đã được thiết kế cho môi trường ánh sáng thay đổi, cho phép đọc trong bất kỳ môi trường nào.

Có khả năng đọc mã vạch mật độ cao ở nhiều hướng

Cho phép bạn đọc nhiều loại mã vạch (UPC / EAN, Code 39, NW7, ITF, Code 128) ở mọi hướng. QS20H

Có thể đọc mã vạch mật độ cao với bề hẹp 0.15mm.

Có khả năng đọc thông minh, đọc mã QR với khoảng 2.000 ký tự (số), do đó tạo ra nhiều ứng dụng bằng việc sử dụng các tập tin dữ liệu di động. Ngoài ra, QS20H đọc được mã Micro QR, PDF417, MaxiCode, cũng như mã vạch tuyến tính.

Tăng cường khả năng đọc với con trỏ LED gấp 3

Con trỏ LED cho thấy toàn bộ phạm vi đọc. Điều này cho phép bạn đọc các mã vạch một cách dễ dàng. Máy quét mã vạch QS20H đã được thiết kế cho môi trường ánh sáng thay đổi, cho phép đọc trong bất kỳ môi trường nào.

Có khả năng đọc mã vạch mật độ cao ở nhiều hướng

Cho phép bạn đọc nhiều loại mã vạch (UPC / EAN, Code 39, NW7, ITF, Code 128) ở mọi hướng. QS20H có thể đọc mã vạch mật độ cao với bề hẹp 0.15mm.

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

zalo