Máy in hóa đơn Star TMP452Z w/Auto cutter

Đường dẫn giấy thẳng để xử lý giấy rất đáng tin cậy trong bất kỳ môi trường
Dễ dàng thay thế đầu in nhiệt
Cảm biến màu đen đánh dấu cài đặt để phát hiện trên trong mẫu
Mô hình máy cắt tự động có sẵn (TMP452Z)
Thuyết trình và tài liệu chụp mô hình có sẵn (TMP492Z)

Đường dẫn giấy thẳng để xử lý giấy rất đáng tin cậy trong bất kỳ môi trường
Dễ dàng thay thế đầu in nhiệt
Cảm biến màu đen đánh dấu cài đặt để phát hiện trên trong mẫu
Mô hình máy cắt tự động có sẵn (TMP452Z)
Thuyết trình và tài liệu chụp mô hình có sẵn (TMP492Z)

Thông tin khác

zalo